Publication ethics

 • Publication ethics and malpractice statement

  The Plural. History. Culture. Society Journal of History and Geography Department, „Ion Creanga” Pedagogical State University of Chisinau is seeking to publish rigorous, well-written, high-quality, high-impact papers. Therefore, ethical integrity is an essential part of the writing and publication process. Important ethical concerns to consider while writing and submitting a manuscript include etiquette, fraudulent publication, plagiarism, duplicate publication, authorship, and potential for conflict of interest. As an academic online publication, Plural. History. Culture. Society Journal is based on respecting the ethical integrity in writing and publication according to the ’Ethics for researchers’ ’Ethics for researchers’, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf; The European Code of Conduct for Research Integrity’, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf and follows the Core Practices from the Committee on Publication Ethics, http://publicationethics.org/files/Code-Conduct2.pdf.

  The journal will strictly follow the regulations regarding citations and copyright. The research published in this journal will be carried out respecting the principles of Integrity in Research Publishing. In accordance with the code of conduct, Plural. History. Culture. Society Journal will report any cases of suspected plagiarism or duplicate publishing. Plural. History. Culture. Society Journal reserves the right to use plagiarism-detecting software to screen submitted papers at all times.

  Authors must ensure that they have written original works. In addition, they must ensure that the manuscript has not been published elsewhere. Any work or words of other authors, contributors, or sources should be appropriately credited and referenced. Authors are also responsible for language editing before submitting the article. Authors submitting their works to the journal for publication as original articles confirm that the submitted works represent their authors’ contributions and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works without prior citation. The same regulations apply to Internet sites and digital resources. An author automatically adheres to the license agreement before submitting the article. All articles must be submitted using online submission procedure. Submitting a paper simultaneously to more than one publication at a time is a breach of publications ethics.

  Editors must ensure a fair double-blind peer-review of the articles submitted for publication. They will strive to prevent any potential conflict of interests between the author and editorial personnel. Editors will also ensure that all the information related to submitted manuscripts is confidential before publishing. The Editor-in-Chief will coordinate the work of the editors.

  Reviewers evaluate manuscripts based on content without regard to ethnic origin, gender, sexual orientation, citizenship, religious belief or political philosophy of the authors. They must ensure that all the information related to submitted manuscripts is confidential. They must evaluate the submitted works objectively as well as present clearly their opinions on the reviewed works. A reviewer who deems her/himself to be unqualified to review the research presented in a manuscript or is not able to deliver the review within a reasonable time frame should notify the Editor-in-Chief.

 • Etica publicării și declarație privind relele practici

   

  Revista Plural. Istorie. Cultură. Societate, publicată de Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, își propune să publice lucrări riguroase, scrise în stil academic, de înaltă calitate și cu un impact semnificativ. În acest sens, integritatea etică reprezintă o parte esențială a procesului de scriere și publicare academică. Printre aspectele etice fundamentale care trebuie luate în considerare în timpul redactării și depunerii unui manuscris pot fi incluse următoarele: reguli de etichetă, publicare frauduloasă, plagiat, publicare dublă, drepturile de autor și potențialul pentru conflict de interese. Fiind o publicație academică online, revista Plural. History. Culture. Society se bazează pe respectarea principiilor de integritate etică în domeniul scrierii și publicării, în conformitate cu următoarele acte normative: ’Ethics for researchers’, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf și ‘The European Code of Conduct for Research Integrity’, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf%20 . Revista se conformează și Codului privind Principiile de Bază ale Conduitei și Bunelor Practici pentru Editorii Revistelor Științifice, http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf.

  Revista se va conforma cu strictețe regulamentelor care privesc principiile de citare și drepturile de autor. Cercetările publicate în această revistă vor fi înterprinse cu respectarea principiilor de Integritate în Publicarea din domeniul Cercetării. În concordanță cu propriul său cod de conduită, revista Plural. History. Culture. Society va raporta toate cazurile de suspiciune de plagiat sau dublă publicare. Revista Plural. History. Culture. Society își rezervă dreptul de a folosi programe de software pentru detectarea plagiatului pentru a verifica lucrările depuse spre publicare.

  Autorii trebuie să se asigure că lucrările scrise și depuse spre publicare reprezintă texte originale de cercetare. Autorii trebuie să se asigure, de asemenea, că manuscrisul respectiv nu a mai fost publicat în altă parte. Orice lucrări sau cuvinte ale altor autori, precum și orice tipuri de contribuții sau surse ar trebui să fie citate și creditate în mod corespunzător. Autorii sunt, de asemenea, responsabili pentru redactarea lingvistică. Aceasta trebuie efectuată înainte de depunerea manuscrisului. Autorii care își vor depune lucrările spre publicare în revistă în calitate de articole originale confirmă că lucrările respective reprezintă contribuțiile proprii ale autorilor și că acestea nu au fost copiate sau plagiate, în întregime sau în parte, din alte lucrări fără citarea prealabilă a sursei originale. Aceleași reguli și principii se aplică în cazul siturilor Internet sau al resurselor digitale. Un autor se conformează în mod automat acordului de licențiere înaintea depunerii manuscrisului spre publicare. Toate articolele trebuie depuse prin intermediul procedurii de depunere online. Depunerea unui articol simultan la două sau mai multe reviste constituie o încălcare a eticii din domeniul publicării academice.

  Editorii trebuie să asigure un sistem de recenzare onest, echidistant, anonim și incluzând cel puțin doi recenzenți în cazul articolelor depuse pentru publicare. Editorii vor face eforturi pentru a preveni orice potențial conflict de interese între autor și membrii colegiului de redacție. Editorii vor fi, de asemenea, responsabili  de faptul ca toată informația referitoare la manuscrisele depuse spre publicare să rămână confidențială înainte de publicare. Redactorul șef va coordona activitatea colegiului de redacție.

  Recenzenții vor evalua manuscrisele exclusiv pe baza conținutului acestora, fără a ține cont de originea etnică, genul, orientarea sexuală, cetățenia, credințele religioase sau concepțiile și preferințele politice ale autorilor. Recenzenții trebuie să se asigure că toată informația referitoare la manuscrisele depuse spre publicare este confidențială. Ei trebuie să evalueze lucrările depuse spre publicare în mod obiectiv, prezentându-și opiniile cu privire la textele recenzate în mod clar și accesibil. Un recenzent care se consideră necalificat de a recenza rezultatele cercetării prezentate într-un manuscris sau care nu este în măsură să elaboreze recenzia într-un termen rezonabil îl va informa despre acest lucru pe redactorul șef al revistei.