Open Access Statement and Licence

 • PLURAL. History, Culture, Society supports open access for all types of academic work. All articles and review papers published in our journal can be accessed freely immediately upon publication, without subscription or other barriers. Our aim is to make research freely available to the public and to support the global exchange of knowledge.

  We do not charge any fees for article processing, evaluation or submission.

  We do not charge fees for downloading articles and reviews published in our journal, for the non-commercial (scholarly) use of our readers.

  All the articles published in our journal are protected by copyright. PLURAL. History, Culture, Society allows the download, copy, reproduction, and translation of articles, free of charge, for non-commercial use only, provided that the integrity of the article is  maintained and the appropriate citation information ((i.e. author(s), article title, journal, volume, issue, page numbers) is fully available. Any translations, for which a prior translation agreement with the editorial board has not been established, must insert the following statement: “This is an unofficial translation. PLURAL has not endorsed this translation.”

  Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication. The work will be simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License, that allows others to share the work. However, this right will be conditioned by an acknowledgement of the work’s authorship and of its initial publication in this journal. We use the CC BY-NC-ND license (Attribution-Non Commercial-No Derivs), which only allows interested persons to download the published works and share them with others as long as they credit the author. They can’t change the work’s content in any way or use it for commercial purposes.

  All authors publishing with the PLURAL Journal accept this statement as terms of publication. Authors who choose to participate in our open access journal and would like to have their paper freely available online will be asked to sign an open access licence agreement.

   

  88x31

 • Declarație privind Open Access Statement și Licență

  PLURAL. Istorie. Cultură. Societate sprijină accesul liber și neîngrădit la toate tipurile de lucrări științifice. Toate articolele și recenziile publicate în revista noastră pot fi accesate liber imediat după publicare, fără subscripție sau alte bariere de acest fel. Scopul nostru este să facem cercetarea pe deplin accesibilă publicului și să sprijinim transferurile și schimburile globale de cunoaștere.

  Noi nu percepem nici un fel de taxe sau plăți pentru analiza preliminară, evaluarea sau publicarea finală a articolelor.  

  Noi nu percepem taxe sau plăți pentru descărcarea articolelor și recenziilor publicate în revistă, cu scopul utilizării non-profit (științifice) a acestora de către cititorii noștri. 

  Toate articolele publicate în revista noastră sunt protejate prin legile referitoare la drepturile de autor (copyright). PLURAL. Istorie. Cultură. Societate permite descărcarea, copierea, reproducerea și traducerea tuturor articolelor, fără plată, în vederea utilizării exclusive în scop non-comercial, cu condiția menținerii integrității articolului și a accesului complet și exhaustiv  la informația privind citarea ulterioară a textului (inclusiv autorul (ii), titlul articolului, revista, volumul și numărul de pagini ). Orice traducere pentru care nu s-a convenit anterior, de comun acord cu colegiul de redacție, în privința autorizării acesteia, trebuie să fie însoțită de următoarea declarație: “Această traducere este neoficială. PLURAL nu a autorizat această traducere.”

  Autorii își păstrează drepturile (copyright-ul) și acordă revistei dreptul primei publicări. Lucrarea va fi, în același timp, licențiată în conformitate cu Creative Commons Attribution License, care permite terților să distribuie această lucrare. Cu toate acestea, dreptul respectiv va fi condiționat de recunoașterea anterioară a drepturilor de autor asupra lucrării și  a publicării inițiale a articolului în această revistă. Noi folosim licența de tip CC BY-NC-ND (Attribution-Non Commercial-No Derivs), care permite doar persoanelor interesate să descarce lucrările publicate în revistă și să le distribuie terților, cu condiția menționării exprese a autorului. Aceste persoane  nu au dreptul să modifice conținutul lucrării, sub orice formă, sau să o folosească în scopuri comerciale.

  Toți autorii care vor publica în Revista PLURAL acceptă această declarație drept condiții de bază pentru publicare. Autorii care vor decide să accepte aceste condiții de acces liber la informație (Open access) și vor dori ca lucrarea lor să fie accesibilă online vor fi rugați să semneze un acord de licențiere conform regulilor de Open access (Open access licence agreement).

  88x31